Table of Content

Kunci Jawaban Basa Jawa Kelas 9 Halaman 141–147

Jawaban Latihan Ulangan Semester Genap Basa Jawa Kelas 9 Hal 141-147

LATIHAN ULANGAN SEMESTER GENAP


I. Pitakon ing ngisor iki wangsulana kang patitis, kanthi milih siji wangsulan kang paling bener!

Ing omahe mbah kuntha kang wis bolong kabeh gedhege lan uga 
bocor gendhenge akeh bocah cilik sing padha cemruwit. Esuk iku bocah - bocah siap arep budhal ngamen.
Eko lan Rudi : hahaha…ha ha ha…
Mbah Kuntha: Heh, iki apa tha? Kok padha rame wae awet mau 
takrungokake?
Eko : Iki lho mbah! Ngguyu Ridho sing jarene pengin
sekolah supaya bisa dadi dhokter. Apa ora guyu mbah? Hahaha….
1. Pethikan teks drama ing dhuwur yen katitik saka struktur teks kalebu peranganane....
a. Eksposisi
b. Klimaks
c. komplikasi
d. ending
Ing waktu awan kuwi sing wis panas Eko, Ridho lan kanca-kancane sing isih ngamen ing prapatan lampu merah padha drodosan kringete gulune krasa garing, mula iku arep tuku es kanggo nelesi gulune. Nanging ara adoh saka karo ana bocah kang pinggir dalan lan katone lagi bingung.
2. Paragraf ing ndhuwur miturut struktur teks kalebu perangane....
a. Eksposisi
b. Klimaks
c. komplikasi
d. ending 
Mbah Kuntha: (Mbah Kuntha kang wis biasa ora tau dibasani karo bocah-bocah sing ana omahe, kejaba Ridho sing kulina basa karo wong sing luwih tuwa. Mbah Kuntha 
uga mung bisa mesem)
Ridho : Mboten mas! Inggih kula tetep dodolan koran ugi saderengipun bidhal menyang sekolah. Mengke wangsul sekolah kula tumut mas-mas ngamen. Supados saged bayar sekolah lan nyetor arta dhateng mbah Kuntha damel nedha.
3. Pethikan teks drama rupa dhialoge Ridho ing dhuwur migunakake basa....
a. ngoko lugu
b. krama lugu
c. ngoko alus
d. krama alus

4. Pethikan teks drama rupa dialoge Mbah Kuntha ing dhuwur migunakake basa....
a. ngoko lugu
b. krama lugu
c. ngoko alus 
d. krama alus

5. Perangan ing teks drama lumrahe wujud teks gancaran njlentrehake ngenani ....
a. latar
b. tema
c. plot
d. alur

6. Obah mosike praen nalika maragake teks drama diarani …. 
a. interpretasi
b. ekspresi
c. olah tubuh
d. olah vocal

7. Sing kudu dilakoni nalika nulis teks drama sawise nemtokake tema…..
a. golek inspirasi
b. nemtokake plot
c. nemtokake tokoh
d. nulis teks drama

8. Struktur teks drama sing ngrakit perkara/masalah rakitan crita drama wiwit awal nganti akhir diarani ....
a. tema
b. tokoh
c. plot
d. amanat

9. Teks sing ngandharake, nerangake, nggambarake sifat lan perilaku tokoh sing kudu diparagakake, latar/setting nalika kedadean lumaku ing teks drama wujude ….
a. gancaran
b. dialog
c. puisi
d. geguritan

10. Sing dadi paraga utama kang nduweni watak lan perilaku apik diarani ....
a. antagaonis
b. figuran
c. pembantu
d. narator

Jawaban: Protagonis

11. Naskah sing dadi pedhoman ana ing pementasan drama diarani ....
a. naskah drama
b. skenario drama
c. unsure drama
d. teks drama

12. Struktur teks drama sing rupa nilai budi pekerti sing bisa dijupuk 
saka isine drama diarani ....
a. Tema
b. Tokoh
c. alur
d. amanat

13. 
Jawaban soal bahasa jawa kelas 9 semester 2
yen ditulis latin sing bener….
a. Rido ngamen ing prapatan Praban.
b. Ridho ngamen ing prapatan Praban.
c. Rida ngamen ing prapatan Praban
d. Ridha ngamen ing prapatan Praban.

14. Skenario drama kudu digunakake kanggo pedhoman. Ukara mau yen ditulis nganggo aksara Jawa sing paling bener yaiku ….
Jawaban kirtya basa kelas 9 hal
Jawaban: B

15. Laporan kegiatan katulis minangka bukti yen sawijining kegiatan wis dileksanakake. Kajaba kuwi laporan kegiatan katulis 
kanggo ....
a. dhokumen pribadi para siswa
b. dhokumen kanggo sekolah
c. pertanggungjawaban 
d. latihan nulis laporan

16. Struktur teks laporan kegiatan sing runtut yaiku ....
a. pambuka, panutup, isi
b. pambuka lan isi
c. pambuka, isi, panutup
d. isi, pambuka, panutup

17.
  1. Kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 12 nganti 13 April 2015.
  2. Adhedhasar asil rapat karo wali murid karya wisata dianakake ing liburan semester ganjil.
  3. Karya wisata kanggo para siswa kelas 9 wis kaleksanan kanthi lancar.
  4. Tujuwan studi wisata yaiku supaya para siswa bisa nglumpukake data tinggalan sejarah.
Ukara sing trep kanggo bagean pambuka ing laporan kegiatan yaiku ing ukara nomer ….
a. 1,2
b. 3,4
c. 1,3
d. 2,4

18. Paugeran panulise teks laporan kegiatan ing antarane yaiku ....
a. runtut manut strukture
b. tulisane kudu bener
c. nganggo basa sing endah
d. dilampiri dhata lan foto

19. Ukara sing nyritakake kahanan sawenehing bab marang wong liya diarani....
a. ukara lamba
b. ukara camboran
c. ukara carita
d. ukara pakon

20. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara lamba yaiku ....
a. Budi tuku kaos, dene Ali tuku tas.
b. Para siswa ngrungokake pengumuman saka gurune.
c. Lamongan hawane panas, nanging Malang adhem.
d. Rani ora melu piknik jalaran lara.

21. Ing ngisor iki sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku ….
a. Rani ora melu piknik menyang WBL.
b. Rini karo Rina sida piknik menyang WBL.
c. Rini tuku iwak asin kanggo oleh – oleh.
d. Rina ora tuku apa – apa kanggo oleh – oleh.

22. Ukara kang cocog kanggo bagean panutup ing teks laporan kegiatan yaiku ....
a. Borobudur manggon ing wewengkon kabupaten Magelang.
b. Bocah-bocah sing melu studi wisata cacahe 135.
c. Karya wisata wis kaleksanan kanthi lancar.
d. kegiatan karya wisata dileksanakake tanggal 2 Maret 2015.

23. Sing kalebu tuladhane ukara camboran yaiku ....
a. Sumarno budhal menyang daleme simbah.
b. Amarga bukune keri Dina nangis.
c. Aku mampir toko buku Gramedia.
d. Murid-murid padha nglumpuk ing lapangan.

24. 
Soal Ulangan bahasa jawa kelas 9 beserta jawabannya
panulise aksara Latin sing bener yaiku….
a. numpaka prau layar
b. tumapak prau layar
c. numpak prahu layar
d. numpak prau layar

25.”Pesisir Parangtritis”, panulise aksara Jawa sing bener yaiku ....
Soal PAS Bahasa jawa kelas 9
Jawaban: A


II. Wangsulana pitakonan ngisor iki kanthi patitis!

1. Jelasna apa sing kudu dilatih kanggo pawongan sing bakal main drama! 

2. Jelasna apa bae sing bisa dijlentrehake ing teks wujud gancaran, ing teks drama! 

3. Sebutna lan jlentrehna perangane plot ing teks drama!

4. Jingglengana teks drama ” Rudi lan PS3” sebutna tokoh– tokohe! Terangna watake!
 
5. Nilai moral apa sing bisa kojupuk saka teks drama ” Rudi lan PS3 apa isih relevan ing jaman saiki? Jelasna! 

6. Nulisa rumusan tujuan ing teks laporan kegiatan 2 bae.

7. Gawea ukara carita 2 kanthi tema pariwisata!

8. Terangna kanthi cetha bedane ukara lamba lan ukara camboran,
lan wenehana tuladhane!

9. Gawea cengkorongan panulise laporan kegiatan lelandhesan pengalaman anggomu karya wisata bebarengan kanca-kancamu! 

10. Nulisa bagean pambuka teks laporan kegiatan kanthi tema
pariwisata!

Saya adalah admin dari Instagram @memekoplak.hqq. Disini saya membuat blog untuk Fansub anime (MKH Fansub) dan Pembahasan anime (MKH Anime). Jadi jika kalian penasaran dengan meme saya, langsung cek …